Klusadvies

Het kan voorkomen dat je na bestelling of levering je bedenkt. Hiervoor is het herroepingsrecht opgesteld. Hieronder vind je de voorwaarden die wij als Adzaagt hanteren. 

Wij staan voor een goed product en een tevreden klant. Neem daarom altijd contact op. Dan gaan wij samen op zoek naar een oplossing. 

Herroepingsrecht

Bij levering van voorraadproducten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de of consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de gebruiker. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier ‘serviceverzoek’. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van een bestelling voor rekening van de klant. De kosten voor retournering bedragen €45,- + 20% van de prijs van de aanvankelijk gekochte en vervolgens geannuleerde goederen.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de gebruiker of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

1. De gebruiker sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3 van dit artikel.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij of consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.